Dijkhof Bouw uw gecertificeerde partner.

Een huis laten (ver)bouwen of een restauratieproject starten is een grote investering van o.a. tijd, geld en energie. Het is daarom van groot belang dat u zaken doet met een bouwbedrijf dat goed werk aflevert en betrouwbaar is.

Dijkhof Bouw hecht veel waarde aan vakmanschap, betrouwbaarheid en professioneel werken. Dit kunnen we wel van onszelf vinden maar het is beter dat onafhankelijke partijen dat regelmatig checken en controleren. Daarom zijn we aangesloten bij een groot aantal keurmerken en hebben we diverse vakcertificaten. Hieronder een overzicht van onze certificeringen en keurmerken. Heeft u hier nog vragen over, laat het ons dan weten!

 

FSC-hout

Vakgroep Restauratie

 

Dijkhof Bouw is gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC®  (Forest stewardship council).
FSC-hout is afkomstig uit een goed beheerd bos volgens de normen voor milieu, sociale omstandigheden en economie. 

De motivatie voor certificering zijn voor Dijkhof Bouw:

In het kort:

 • het stimuleren van verantwoord bosbeheer (milieuverantwoord inkoopbeleid)
 • garantie en kwaliteitsbewaking in combinatie met de overige certificaten
 • belangstelling van opdrachtgevers
 • alle houtleveranciers van Dijkhof Bouw zijn FSC gecertificeerd, een logische stap is om dit ook op te pakken in de keten van duurzaamheid
 • het assortiment aan FSC hout wordt steeds uitgebreider en de kosten van het duurzame hout aantrekkelijker.

Het gebruik van FSC hout zal zoveel mogelijk onder de aandacht van de opdrachtgevers worden gebracht om gebruik hiervan te stimuleren. Dijkhof Bouw committeert zich aan de FSC waarden zoals gedefinieerd in FSC-POL-01-004 door een verklaring te tekenen dat de organisatie niet direct of indirect betrokken is bij de volgende activiteiten:

 • illegale houtkap of handel in illigaal hout of bosproducten
 • schending van traditionele rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten
 • vernietiging van “high conservation values” bij bosbouwactiviteiten
 • significante omzetting (conversie) van bossen in plantages of ander landgebruik
 • introductie van genetisch gemodificeerde organismen in bosbouwactiviteiten
 • schending van enig onderdeel van de ILO Core Conventions, zoals gedefineerd in de ILO declaration on Fundamental Principles ans 
  rights at Work ,1998

Dijkhof Bouw B.V. conformeert zich aan de 10 principes van FSC voor goed bosbeheer te vinden op de website, http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc/de-fsc-principes

Vakgroep Restauratie

VCA: Veiligheids Checklist Aannemers staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het programma beoogt veiliger werken en een vermindering van het aantal ongevallen bij werkzaamheden met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA toetst en certificeert dienstverlenende bedrijven op hun VGM-beheersysteem.

 

ERM

ERM

 

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg:
De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg

 

Vakgroep Restauratie

Vakgroep Restauratie

 

Dijkhof Bouw BV uit Klarenbeek is aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De vijfendertig leden van de Vakgroep Restauratie nemen samen tweederde van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening, variërend van onderhoud en restauraties van woonhuizen tot herbestemmingen van fabriekscomplexen en kerken. De Vakgroep zet zich al dertig jaar in voor het waarborgen van kwaliteit, innovatie, het behoud van ambachtelijk vakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld.

In het kort:

 • Kwaliteitsborging van restauratiewerk.
 • Kennisoverdracht van vakmanschap.
 • Belangenbehartiging van de aangesloten restauratiebouwbedrijven.

 

KOMO

KOMO

 

KOMO® is een kwaliteitsmerk voor de bouw. De basis voor KOMO® certificering wordt altijd gevormd door een Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL).

SKH geeft KOMO®-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten c.q. leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten. KOMO®-kwaliteitsverklaringen kunnen zijn:

 • een KOMO® attest;
 • een KOMO® productcertificaat;
 • een KOMO® attest-met-productcertificaat;
 • een KOMO® procescertificaat.

SKH heeft met de Stichting Bouwkwaliteit een licentieovereenkomst voor het gebruik van het KOMO®-keurmerk.

Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn. Een beoordelingsrichtlijn vermeldt ondermeer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen.

Een beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, nadat deze door betrokken marktpartijen en in samenwerking met de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit is aanvaard als nationale beoordelingsrichtlijn.

 

BouwGarant

BouwGarant

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw met 1450 aangesloten bouwbedrijven. Veel opdrachtgevers kiezen bewust voor een bouwbedrijf met het keurmerk van BouwGarant.

BouwGarant biedt driemaal zekerheid:

 • Kwaliteit:
  Alle deelnemers worden periodiek getoetst dus u weet zeker dat u met een bonafide partij in zee gaat die zijn zaakjes op orde heeft.
 • Garantie: 
  U kunt voor extra zekerheid kiezen door de garantie af te sluiten. Mocht uw aannemer zijn verplichtingen niet nakomen dan bent u daarvoor verzekerd. Let wel op de spelregels!
 • Vangnet: 
  Alle deelnemers zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Bovendien kunt u ook altijd bij de Servicedesk van BouwGarant terecht. U staat er dus niet alleen voor.

 

Woningborg Groep

Woningborg Groep

Zekerheid bieden en ontzorgen. Dat is in ’t kort wat de Woningborg Groep dagelijks doet. Zorgen dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen. Dat wordt gerealiseerd door goede financiële en technische waarborgen plus concrete technische adviezen, die door de hele bouwbranche worden gebruikt bij het bouwen van nog betere woon- en werkomgevingen. Met minder risico’s, gebreken en faalkosten.

 • De afbouwwaarborg:
  Gaat de bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.
 • De herstelwaarborg:
  De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

 

Erkend leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Dijkhof Bouw is een bouwbedrijf met goede vakmensen in huis. Scholing en opleiding vinden we dan ook erg belangrijk. Wij behoren tot de erkende leerbedrijven. Bij ons kun je het vak leren in de praktijk onder goede begeleiding van onze leermeesters. Wij leiden vakmensen op!